818king: ชาวสมุทรพันธ์ของโลกเสริมสร้าง

ก่อนที่จะเริ่มเขียนเนื้อหา 818king: ชาวสมุทรพันธ์ของโลกเสริมสร้าง ของประเทศไทย สำหรับบทความนี้ฉันจะต้องถามว่าคุณต้องการให้ฉันใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงโลกเสริมสร้างที่สมุทรพันธ์ของไทย หรือคุณต้องการให้ฉันสร้างเรื่องราวเพียงแค่สมมติสร้างขึ้นมาใหม่บรรเทาต่อการเขียนได้?