คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้ เพราะคำหลักที่ระบุให้เป็นภาษาไทย ขณะที่คำถามเป็นภาษาอังกฤษ

คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้สล็อตเพราะคำหลักที่ระบุให้เป็นภาษาไทย ขณะที่คำถามเป็นภาษาอังกฤษ

เป็นคำสำคัญที่หน่วยงานรับพนักงานต้องพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ก็จะมีโอกาสได้เข้าทำงานที่นั้น แต่หากผู้สมัครไม่ได้หรือมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจตัดสินใจไม่รับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ